Aktualitások kategória bejegyzései

Tisztelt Szülők!

2024. szeptember 1-jétől az étkezési térítési díj 1900 Ft/napra emelkedik. 

                                                                     Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők! 

2023. szeptember 1-jétől az étkezési térítési díj 1700 Ft/napra emelkedik. 

                                                                     Megértésüket köszönjük!

Az étkezés lemondásának szabálya: minden nap 9:00-ig kizárólag Wende Krisztina gazdasági ügyintézőnél, személyesen vagy a +36 30 937 1887 telefonszámon lehet lemondani a másnapi, illetve az azt követő napokra vonatkozó étkezést. A lemondott étkezési alkalmak összegének jóváírása a következő havi étkezési térítési díjban jelentkezik. 

TÉRÍTÉSI DÍJEMELÉS TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Szülők!

A 2023-24-es nevelési évtől, 2023.09.01-től az intézményi térítési díj 76 000 Ft-ról/hó (amely 2016 óta volt változatlan), 94 000 Ft-ra/hó emelkedik. A térítési díj a következőkben is szeptemberi kezdéssel 10 hónapon át fizetendő.

A fentiek alól kivétel, a 22/2015.(XII.15.) Elnöki határozat 3. §. (1) a)-f) pont jogosultsággal érkező gyermek (a vonatkozó határozatot az alábbi linken lehet elérni: https://aob.hu/wp-content/uploads/2020/01/22_2015_XII_15_elnoki_hatarozat_aob_igenybevetelenek_rendje.pdf).

Megértésüket köszönjük,

Az Intézmény vezetősége
Budapest, 2023.04.14.

HIRDETMÉNY A 2023/2024-es NEVELÉSI ÉV BEIRATKOZÁSI RENDJÉRŐL

Változások a hirdetményben!

Az intézménybe történő beiratkozás menete a bölcsődei és óvodai feladatellátó helyen a következő:

A felvétel pozitív elbírálása esetén – melyről Önöket “Döntés” formájában, az igénybejelentéskor megadott e-mail címen fogjuk értesíteni április végéig, kérjük, hogy a beiratkozásra hozzák el az alábbi dokumentumok másolatát:

– a gyermek személyi azonossága (amennyiben van),

– születési anyakönyvi kivonata,

– lakcímét igazoló hatósági igazolványa,

– TAJ kártyája, illetve a szülő személyi azonosító hatósági igazolványa és a lakcímkártyája másolatát

A beiratkozás időpontja a lentiek szerint változott (bölcsőde és óvoda):

2023. május 9. 9:00-16:30 ( kedd)

2023. május 10. 7:00-12:00 (szerda)

A felvételt nyert gyermekek beiratkozásához az alábbi linken lehet időpontot foglalni: https://aob.hu/beiratkozas

Amennyiben hiánypótlásra van szükség rögtön jelezzük Önök felé, mint ahogy a sikeres beiratkozást is.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az elküldött adatokat bizalmasan, az Adatkezelési Szabályzatban (lásd: https://aob.hu/intezmenyunkrol/ ) leírtak szerint kezeljük!

Fontos közlemény továbbá még a beiratkozók (óvoda) számára:

Az óvodai beiratkozásról intézményünknek adatszolgáltatási kötelezettsége van az Oktatási Hivatal KIR alrendszere és a körzetes óvoda felé, 2023. április 20.-ig

Kérjük Önöket, legyenek kedvesek elküldeni legkésőbb 2023. március 31.-ig, a körzetes óvodájuk elérhetőségét (pontos név, cím, e-mail cím, https://kir.hu/korzet )beiratkozás@aob.hu e-mail címre.

Köszönjük együttműködésüket!

Üdvözlettel,

az intézmény vezetősége

Budapest, 2023.04.14.

INGYENES ÉTKEZÉS – TÁJÉKOZTATÓ

2015. szeptember 1-jétől ingyenes lesz az étkezés bizonyos esetekben.

Ingyenes étkezésben részesülhetnek az alábbiak:
– a 3 vagy több gyermeket nevelők
– tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelők
– azok, akiknek az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át

Teendők ezzel kapcsolatban:
A 3 vagy több gyermekesek, illetve a tartósan beteg gyermeket nevelők az alábbiakkal igazolhatják jogosultságukat:
A magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatával, illetve tartós betegség esetén szakorvosi igazolással. Fontos, hogy ezen igazolások nem lehetnek 3 hónapnál régebbiek (lsd.törvény), vagyis 2015. június 1-je vagy az utáni dátumú igazolásokat tudunk csak elfogadni. Bármilyen változást a szülő köteles 15 napon belül írásban bejelenteni.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015. évi LXIII. törvénnyel történt módosítása 2015. szeptember elsejei hatállyal kibővíti a bölcsődében és az óvodában ingyenesen étkezők körét.
Az ingyenes gyermekétkeztetést – a jogosultsági feltételek esetén – a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni. A rendeletben megfogalmazottakról (lásd: EMMI tájékoztató és kitöltendő mellékletek) az intézmény 2015. 08. 05-én tájékoztatást adott a szülőknek elektronikus levelezés útján.

Kérünk minden szülőt, hogy kezdjék el beszerezni az igazolásokat (szinte mindenkinek kell), mivel 2015. szeptember 1-jétől csak ennek figyelembevételével tudjuk az étkezést ingyenesen biztosítani.

Köszönettel
az intézmény vezetősége

Közlemény a 2022-es beiratkozásról

Kedves Szülők!

Az óvodába és bölcsődébe történő férőhely igények (felvételi kérelmek) benyújtásának határideje: 2022. március 31. Az Igénybejelentő lap (felvételi kérelem) intézményünkbe való eljuttatásának módja: elektronikus, postai vagy személyes úton történhet. A bölcsődei és óvodai felvétel tárgyában meghozott döntést  a szülők, a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot megelőző időszakban kapják kézhez. Az igény elutasítása esetén a tudomásra jutástól számított 15 napon belül írásban, fellebbezést lehet benyújtani a döntés ellen a Magyar Tudományos Akadémia Főtitkárának címezve az intézményvezetőnél (lsd: 22/2015. (XII.15.) sz. Elnöki Határozat).

Kérjük Önöket, hogy sikeres felvétel esetén, a lakhely vagy tartózkodási hely szerinti (körzetes) óvoda vezetőjének vagy a jegyzőjének jelentsék be, hogy a gyermek óvodakötelezettségének intézményünkben tesz eleget. 

A beiratkozáshoz legyenek szívesek a következő dokumentumokat és azok fénymásolatát magukkal hozni: a gyermek TAJ kártyáját, lakcímét és személyi azonosságát igazoló hatósági igazolványt és a születési anyakönyvi kivonatát. Szükséges még a szülők személyi azonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolvány bemutatása, másolata. Elvált vagy külön élő szülők esetében kérjük, a gyermek elhelyezésére és felügyeleti jogára vonatkozó hatósági igazolás (bírósági végzés) bemutatását, másolatát is. 

A beiratkozás napján lehet megbeszélni a kisgyermeknevelőkkel a bölcsődei beszoktatás rendjét. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy bölcsődénk és óvodánk nem kötelező ellátást biztosító intézmény. 

Szeretettel várunk minden kedves Beiratkozót (szülőt és gyermeket)!
Üdvözlettel:
az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde vezetője és a nevelőtestület

Fontos tájékoztatás!

A 2022/2023-as gondozási, nevelési évre (bölcsődébe és óvodába egyaránt) az alább letölthető Igénybejelentő lap kitöltésével és intézményünkhöz való eljuttatásával lehet jelentkezni 2022. március 31.
A pontosan kitöltött és mindkét szülő által aláírt Igénybejelentő lapot el lehet hozni személyesen, illetve el lehet küldeni elektronikus vagy postai úton is.
Az intézmény látogatására korlátozott számban, előre megbeszélt időpontban van lehetőség.
Kérjük, jelentkezés előtt legyenek szívesek elolvasni az MTA Elnökének a 22/2015. (XII. 15.) sz. határozatát, amelyben tájékozódhatnak a felvételi eljárás szabályairól, illetve az intézmény Házirendjét, amely pontos útmutatást ad minden kedves belépő szülőnek és gyermeknek az intézményi működésről, jogokról és kötelezettségekről.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 22/2015. ( XII.15.) sz. határozata az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde igénybevételi rendjéről, amely egyben meghatározza az intézmény felvételi rendjét is

Óvodai térítési díjak és a férőhelyek igénybevételi rendje a 2019/2020-as nevelési évben:
Az MTA Intézményeiben dolgozók gyermekei szabad férőhely esetén a hivatalos jelentkezés után, alanyi jogon kerülnek be az intézménybe (lsd. 22/2015. (XII. 15.) sz.elnöki határozat).
A nagyszülői jogon érkező unokák és un. egyéb jogon (külsős, nem az MTA Intézmények dolgozóinak gyermekei, unokái) bekerülő gyermekek a mindenkori önköltség megtérítésére kötelezettek, amely a 2019/2020-as nevelési évtől, a 2015. 12. 15-i elnöki engedély alapján, 760 000 Ft. / 10 hó (szeptembertől-júniusig fizetendő). Lsd. 22/2015. (XII. 15.) sz. elnöki határozat.
Az óvodai térítési díjat minden hónap 10-ig kérjük az óvoda számlájára utalni! Kérjük, a befizetési határidők pontos betartását! Előre is köszönjük.

Étkezési térítési díj: 1200 Ft/nap (2022.05.01-jétől).

Befizetések időpontja:
Az oldalon lévő google naptárban található meg. (Kalendárium)

A befizetések időpontját mind az óvoda honlapján (Kalendárium) és a bejárat melletti hirdetőtáblánkon is időben jelezzük. Az időpontokkal kapcsolatban az intézmény fenntartja a változtatás jogát!
Kérjük az étkezési díjak befizetésének napját kísérjék figyelemmel, a gyermekek étkezésének folyamatos biztosítása érdekében! Köszönjük!

A 2021/2022-es nevelési év rendjét a Különös közzétételi lista tartalmazza. (“Dokumentumok” menüpont)

Kirándulások, egyéb óvodai programok, szünetek, az étkezés befizetésének időpontjai:
Kalendárium szerint