INGYENES ÉTKEZÉS – TÁJÉKOZTATÓ

2015. szeptember 1-jétől ingyenes lesz az étkezés bizonyos esetekben.

Ingyenes étkezésben részesülhetnek az alábbiak:
– a 3 vagy több gyermeket nevelők
– tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelők
– azok, akiknek az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át

Teendők ezzel kapcsolatban:
A 3 vagy több gyermekesek, illetve a tartósan beteg gyermeket nevelők az alábbiakkal igazolhatják jogosultságukat:
A magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatával, illetve tartós betegség esetén szakorvosi igazolással. Fontos, hogy ezen igazolások nem lehetnek 3 hónapnál régebbiek (lsd.törvény), vagyis 2015. június 1-je vagy az utáni dátumú igazolásokat tudunk csak elfogadni. Bármilyen változást a szülő köteles 15 napon belül írásban bejelenteni.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015. évi LXIII. törvénnyel történt módosítása 2015. szeptember elsejei hatállyal kibővíti a bölcsődében és az óvodában ingyenesen étkezők körét.
Az ingyenes gyermekétkeztetést – a jogosultsági feltételek esetén – a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni. A rendeletben megfogalmazottakról (lásd: EMMI tájékoztató és kitöltendő mellékletek) az intézmény 2015. 08. 05-én tájékoztatást adott a szülőknek elektronikus levelezés útján.

Kérünk minden szülőt, hogy kezdjék el beszerezni az igazolásokat (szinte mindenkinek kell), mivel 2015. szeptember 1-jétől csak ennek figyelembevételével tudjuk az étkezést ingyenesen biztosítani.

Köszönettel
az intézmény vezetősége