hajni összes bejegyzése

TÉRÍTÉSI DÍJEMELÉS TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Szülők!

A 2023-24-es nevelési évtől, 2023.09.01-től az intézményi térítési díj 76 000 Ft-ról/hó (amely 2016 óta volt változatlan), 94 000 Ft-ra/hó emelkedik. A térítési díj a következőkben is szeptemberi kezdéssel 10 hónapon át fizetendő.

A fentiek alól kivétel, a 22/2015.(XII.15.) Elnöki határozat 3. §. (1) a)-f) pont jogosultsággal érkező gyermek (a vonatkozó határozatot az alábbi linken lehet elérni: https://aob.hu/wp-content/uploads/2020/01/22_2015_XII_15_elnoki_hatarozat_aob_igenybevetelenek_rendje.pdf).

Megértésüket köszönjük,

Az Intézmény vezetősége
Budapest, 2023.04.14.

HIRDETMÉNY A 2023/2024-es NEVELÉSI ÉV BEIRATKOZÁSI RENDJÉRŐL

Változások a hirdetményben!

Az intézménybe történő beiratkozás menete a bölcsődei és óvodai feladatellátó helyen a következő:

A felvétel pozitív elbírálása esetén – melyről Önöket “Döntés” formájában, az igénybejelentéskor megadott e-mail címen fogjuk értesíteni április végéig, kérjük, hogy a beiratkozásra hozzák el az alábbi dokumentumok másolatát:

– a gyermek személyi azonossága (amennyiben van),

– születési anyakönyvi kivonata,

– lakcímét igazoló hatósági igazolványa,

– TAJ kártyája, illetve a szülő személyi azonosító hatósági igazolványa és a lakcímkártyája másolatát

A beiratkozás időpontja a lentiek szerint változott (bölcsőde és óvoda):

2023. május 9. 9:00-16:30 ( kedd)

2023. május 10. 7:00-12:00 (szerda)

A felvételt nyert gyermekek beiratkozásához az alábbi linken lehet időpontot foglalni: https://aob.hu/beiratkozas

Amennyiben hiánypótlásra van szükség rögtön jelezzük Önök felé, mint ahogy a sikeres beiratkozást is.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az elküldött adatokat bizalmasan, az Adatkezelési Szabályzatban (lásd: https://aob.hu/intezmenyunkrol/ ) leírtak szerint kezeljük!

Fontos közlemény továbbá még a beiratkozók (óvoda) számára:

Az óvodai beiratkozásról intézményünknek adatszolgáltatási kötelezettsége van az Oktatási Hivatal KIR alrendszere és a körzetes óvoda felé, 2023. április 20.-ig

Kérjük Önöket, legyenek kedvesek elküldeni legkésőbb 2023. március 31.-ig, a körzetes óvodájuk elérhetőségét (pontos név, cím, e-mail cím, https://kir.hu/korzet )beiratkozás@aob.hu e-mail címre.

Köszönjük együttműködésüket!

Üdvözlettel,

az intézmény vezetősége

Budapest, 2023.04.14.

INGYENES ÉTKEZÉS – TÁJÉKOZTATÓ

2015. szeptember 1-jétől ingyenes lesz az étkezés bizonyos esetekben.

Ingyenes étkezésben részesülhetnek az alábbiak:
– a 3 vagy több gyermeket nevelők
– tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelők
– azok, akiknek az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át

Teendők ezzel kapcsolatban:
A 3 vagy több gyermekesek, illetve a tartósan beteg gyermeket nevelők az alábbiakkal igazolhatják jogosultságukat:
A magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatával, illetve tartós betegség esetén szakorvosi igazolással. Fontos, hogy ezen igazolások nem lehetnek 3 hónapnál régebbiek (lsd.törvény), vagyis 2015. június 1-je vagy az utáni dátumú igazolásokat tudunk csak elfogadni. Bármilyen változást a szülő köteles 15 napon belül írásban bejelenteni.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015. évi LXIII. törvénnyel történt módosítása 2015. szeptember elsejei hatállyal kibővíti a bölcsődében és az óvodában ingyenesen étkezők körét.
Az ingyenes gyermekétkeztetést – a jogosultsági feltételek esetén – a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kell igényelni. A rendeletben megfogalmazottakról (lásd: EMMI tájékoztató és kitöltendő mellékletek) az intézmény 2015. 08. 05-én tájékoztatást adott a szülőknek elektronikus levelezés útján.

Kérünk minden szülőt, hogy kezdjék el beszerezni az igazolásokat (szinte mindenkinek kell), mivel 2015. szeptember 1-jétől csak ennek figyelembevételével tudjuk az étkezést ingyenesen biztosítani.

Köszönettel
az intézmény vezetősége